Skip to main content Skip to search

Интрастат

Какво е Интрастат?

ИНТРАСТАТ е  система за събиране на данни за търговия със стоки на Общността , които не са обект на Единния административен документ, между държавите–членки на Европейския съюз.

В ЕС системата е в сила от 1 януари 1993 година и заменя митническите декларации като източник на информация в ЕС, а в  България се прилага от 01.09.2006 год.

В Европейския съюз движението на стоки между страните членки се извършва свободно и не се попълват митнически декларации, тъй като митническата територия е територията на общността. В същото време Общността се нуждае от информация за движението на стоки между отделните страни в съюза.

За решаването на този въпрос в страните членки на ЕС се внедрява системата ИНТРАСТАТ, като алтернативен подход за осигуряване на необходимата информация.
Същевременно за търговията на ЕС със страни, извън общността, продължава да се прилага системата ЕКСТРАСТАТ, известна като митническа статистика.

Съгласно Закона за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки, компетентни органи по осъществяването на статистическа дейност за вътрешнообщностната търговия със стоки са Националният статистически институт, Националната агенция за приходите и Агенция „Митници”.

Кой е задължен да декларира по Интрастат?

Задължение да предоставят статистическа информация по системата ИНТРАСТАТ имат лицата, които извършват стокообмен със страни членки на Европейския съюз (вътреобщностните доставки).

Всяка страна членка ежегодно определя праг за наблюдение, в съответствие с общоевропейските правила. Тези прагове в Република България се определят от Националния статистически институт, на базата на анализ на търговската активност за 12 поредни месеца. Определеният праг се публикува ежегодно в „Държавен вестник” до края на м. октомври и е валиден за следващата календарна година.

Търговците, които всеки месец трябва да подават информация за извършените от тях сделки, трябва да отговарят на условието общата сума на извършените от тях транзакции да е равна или по-голяма от определения на национално ниво статистически праг, съответно за всеки от потоците.

Търговците, чийто оборот е под този праг са освободени от това задължение, но трябва да имат предвид, че през текущата година трябва да следят внимателно месечните си обеми.

В месеца, когато достигнат определения за съответната година праг, са задължени да започнат да подават ежемесечно, до края на текущата година, изискващата се по системата Интрастат информация.

Всички фирми, които в началото на годината са отговаряли на изискванията за представяне на ежемесечни отчети, но през текущата година имат намаление на оборота, са длъжни да продължат да предоставят определения набор от данни до изтичане на годината, включително и месечна форма с нулеви стойности за определен месец, ако в конкретния месец не са реализирали никакво движение на стоки.

Фирмите, които извършват сделки със страни от ЕС, но годишния размер на оборота им е по-малък от определения праг, предоставят обобщена информация на данъчните служби, заедно с декларациите по ДДС.

Данните за вътрешнообщностната търговия със стоки се подават с Интрастат–декларации, които са месечни и съдържат идентификационни и търговски данни. Декларациите се подават в Националната агенция за приходите.

Всички оператори, осъществяващи вътрешнообщностни изпращания или пристигания на стоки на Общността, които не са обект на Единен административен документ, поддържат електронни дневници за Интрастат транзакции.

Какви документи се подава, пред коя институция и в какви срокове?

Данните за вътрешнообщностната търговия със стоки се подават с Интрастат–декларации в Националната агенция за приходите до 14-то число на месеца, следващ референтния период.

Важно! За „изпращанията” и за „пристиганията” се подават отделни декларации.

Всички оператори, осъществяващи вътрешнообщностни изпращания или пристигания на стоки на Общността, които не са обект на Единен административен документ, поддържат електронни дневници за Интрастат транзакции.

Ако вашата фирма премине установените прагове от НСИ за обеми вътрешнообщностна търговия, тя е задължена да се регистрира като интрастат оператор и да води определена документация и подава информация по образец всеки месец по електронен път към НАП. ”КОВА КОНСУЛТ” ЕООД може да изпълнява функция на „трета декларираща страна” и да води от Ваше име всички документи и да подава по електронен път всички необходими декларации. Цената на услугата може да видите  тук

Услугата по обработка на документите по системата „Интрастат” включва:

  • Анализ на документи, удостоверяващи пристигания и/или изпращания на стоки със страните-членки на Европейския съюз и установяване на задължение за представяне на месечни отчети съгласно Закона за статистика на вътреобщностната търговия със стоки;
  • Представителство пред компетентните органи във връзка с ИНТРАСТАТ отчетността;
  • Водене на електронен дневник за осъществените сделки по системата ИНТРАСТАТ, съставяне и подаване по електронен път, заверен с електронен подпис на месечен отчет-декларация, справка за пристигания/изпращания;
  • Подаване и подписване на електронни изявления по електронен път от името на клиентите, както и приемане на електронни изявления, издавани от органите на Националната агенция за приходите и другите компетентни органи до клиентите.